• Mande Suryudu
  • fb
  • Share on Google+
  • Pin it!
 • మండే సూర్యుడు

  Mande Suryudu

  Pages: 118
  Language: Telugu
  Rating
  5 Star Rating: Recommended
  5 Star Rating: Recommended
  5 Star Rating: Recommended
  5 Star Rating: Recommended
  5 Star Rating: Recommended
  '5/5' From 1 votes.
  5 Star Rating: Recommended
  5 Star Rating: Recommended
  5 Star Rating: Recommended
  5 Star Rating: Recommended
  5 Star Rating: Recommended
  '5/5' From 1 premium votes.
Description

ఉత్తమ కవిత్వం గతాన్ని జీర్ణించుకొని వర్తమానంలో పుట్టి సమకాలీన చైతన్యాన్ని గర్భీభూతం చేసుకొని ఆగతం వైపుగా సామాజికులను నడిపించాలి. సరిగ్గా ఈ లక్ష్యలక్షణ సమన్వితమైన ఉత్తమకావ్యం శేషేంద్ర 1974లో విడుదల చేసిన 'మండే సూర్యుడు'. ఆ కావ్యం తన ఉన్నిద్రతేజంతో రాగల ఇరవయ్యొకటో శతాబ్దికి తన చూపుడు వేలు నిడిగిస్తోంది. ఆ కావ్యంలో వినూత్నకాంతులతో ప్రచలితమైన నూతన అభివ్యక్తులు సమకాలీన కవులపై విశిష్టమైన ప్రభావాన్ని కలిగించడమే ఆ కావ్యశక్తికి నికషోపలం.

'మండే సూర్యుడు' అనే కవిత 2-10-74న హైదరాబాద్ రేడియో కవి సమ్మేళనంలో మొదటిసారి ప్రసారమయింది. అప్పుడే గొప్ప సంచలనం రేపింది. అదే 13-11-74 ఆంధ్రప్రభ వారపత్రికలో 'మనిషిని చెక్కిన శిల్పి' అనే శీర్షికతో ప్రకటితమయింది.

సూర్యుడు అనే ప్రతీక ఇతః పూర్వం చాలామంది కవులు ప్రయుక్తం చేసిందే అయినా మహత్తరశక్తి సంపన్నంగా ఈ 'మండే సూర్యుడు' అనే కవితలో ప్రచలితం కావడం వల్ల ఈ ప్రతీక చాలా మందిని ప్రభావితుల్ని చేసింది. ఈ కవితాసంపుటి పాఠక హృదయంలో సహస్ర్రయోచనా కిరణాలను ప్రసరిస్తుంది. ఈ కావ్యాన్ని ఆసాంతం చదివి ముగించిన రసజ్ఞునికి మానసికంగా విచిత్రానుభూతి కలుగుతుంది. ఏదో కడుపులో తిప్పుతున్నట్లు, ఒడలు జోగుతున్నట్లూ అశాంతి కదలబారుతుంది. నిండు భోజనంలో మొహమాటపడి తిని భుక్తాయాసమనుభవిస్తున్నట్లు ఒక ఊపు ప్రారంభమవుతుంది. తన లోంచి తనకే తెలియని రీతిగా ఒక నూత్న మానవుడు - మృత సంజీవినీ మంత్రాన్ని నేర్చుకున్నవాడు, ఆవిర్భవిస్తున్నట్లుగా ఒక వాంఛనీయ విపత్తు ఆసన్నమవుతుంది. ఉత్తమ కవితను అనుభవిస్తున్నప్పుడు కలగవలసిన పారవశ్యస్థితి అంటే ఇదే. దీన్ని 'మండే సూర్యుడు' మనకు అపారంగా లభించజేస్తుంది.

- ఆవంత్స సోమసుందర్

* * *

In his 1840 feature entitled "The Hero as Poet" Thomas Carlyle defines a poet’s role gloriously. Carlyle maintains that the poet-prophet speaks to the noble, the pure, the type of all times and places.

Seshendra Sharma, the rebel poet of Andhra Pradesh, is an example of such an Indian poet prophets, the "Spirits fierie", who drive the dead thoughts over the universe like withered leaves and quicken the birth of a new, better tomorrow.

Seshendra Sharma, born in 1927, is a coastal Andhra Product. A highly educated and conscious poet with a marked academic and bureaucratic profile. But it is not his visibility in seminar circuits and academic circles that has endeared him to the Andhrites.

To Andhrites and to those other Indians who have read him in translation Seshendra Sharma is the revolutionary poet-prophet. His poetry celebrates the clarion-call of resistance...

- The New Indian Express, March 12, 1999

Preview download free pdf of this Telugu book is available at Mande Suryudu
Comment(s) ...

SESHENDRA: A MULTIFACETED GENIUS

In the galaxy of Indian poets and critics, the position of Seshendra as a luminary is unique. He visualizes the cross currents of tradition and modernity as perpetually interacting and moving towards the future, in new directions. As a Telugu poet and critic, he is a multifaceted genius, seminal in his thought, his writings in various genres facilitating the evolution of new modes of literary activity among the new generation writers.

As Seshendra says with all humility in the First Memorial Lecture on the Jnaan Peeth Award-winner Viswanatha Satyanarayana titled “Valmiki to Kalidasa - Ashram Kavya Yuga,” “…my guru. His blessings have been with me all my life and it is only through his blessings that I am today.” Seshendra’s interaction with Viswanatha for years is evident from the latter’s Forewords to Seshendra’s epoch-making works Shodasi Ramayana and Ritu Ghosha. The traditionalist facet of Seshendra is evident in Shodasi Ramayana. It is a new interpretation of a part of Valmiki Ramayana in terms of Kundalini Yoga. The Sundarakanda represents the quintessence of Valmiki Ramayana’s thought. The first verse of the Sundarakanda, “Tato Ravana Nithayah,” etc., has been interpreted by Seshendra as representing an attempt by Hanuman to traverse the path of the Sushumna, which is the mystic path situated between the Ida and Pingala, thereby reaching the final goal, of oneness with the Kundalini Sakti. In the chapter on Indra Paratva as opposed to Vishnu Paratva, the critic makes an original thesis: that the Ramayana closely follows the predominant position of Indra in the pantheon of gods, which is the Vedic pattern as against the supremacy of Vishnu which is the Puranic pattern. “Shodasi” is related to the Maha Mantra “Sri Vidya.” Viswanatha in his Foreword says that it is Seshendra’s commentary on Gayatri Mantra. He wonders about Seshendra’s genius in reading the Maha Mantra “Sri Vidya” with such deep significance. While maintaining that no one else has read Mahabharata and Ramayana together in the way Seshendra could do, Viswanatha says that not only Telugu people but Indians at large should be grateful to Seshendra for writing Shodasi Ramayana.

Seshendra’s interpretation of Sri Harsha’s Naishadhiyacharitham based on the story of Nala in Vyasa’s Mahabharata is another landmark in his studies in Sanskrit literature. He goes beyond Mallinatha, Srinatha and Nannaya and maintains that Naishadhiyacharitham synthesizes Mantra Sastra, Yoga Sastra and Vedanta Sastra. The work is an allegory on the journey of the soul, a discourse on Matter and Spirit.

In his Foreword to Ritu Ghosha (“CRy of Seasons”) too Viswanatha showers praise on Seshendra’s poetic genius. In this poem Seshendra renders the beauties of the seasons that determine time. His understanding of the sounds of seasons is not merely in external terms. He makes an in-depth study of the human time in different aspects in relation to the seasonal time. Viswanatha says that Seshendra’s eminence as a poet lies in his understanding of the multiple aspects of the seasons, the deep resonances between the human system and the seasonal variations. In this sense, according to Viswanatha, Seshendra’s writing is of the highest order.

One of Seshendra’s major poems, Gorilla, uses the Tantric philosophy to reinforce the poet’s views on modern life. While Shodasi Ramayana explicates the Sundarakanda as presenting the power of Kundalini, the modern epic Gorilla deals with the will traced through the pages of Vedic philosophy. As Seshendra says in his Preface, “The great power of universal creation is the vital force which forms the subject matter of contemplation for many thinkers of ancient India in the Vedic, Tantric and Darshanic systems of philosophy.” According to the poet, even in the turbulent contemporary life, the individual can summon all the superhuman energy of the primordial Apeman to destroy evil forces around. The invocation to Gorilla is significant:

“O Gorilla, arise, Gorilla! Rise from your slumber, O Creative Power sleeping in man. O Pitamaha, O Grandsire, who first saw the sun and moon, awake! Mankind is imploring helplessly for you.”

Inspired by Primordial force, the poet says:

“The ocean does not sit at anybody’s feet and bark. The voice of a storm does not know how to say yes. The mountain does not bend and salute. I may be a fistful of earth, but when I lift my pen, I have the arrogance of a nation’s flag.”

Seshendra’s message is that deriving superhuman’s energy from Primordial Nature, the individual can survive the onslaughts of contemporary life.

Another poem of Seshendra widely read in India and abroad, My Country, My People has indeed heralded a new era in the poetry of twentieth century anguish. In his Foreword to the Greek translation of the poem, the contemporary Greek poet Nikhi Phorus Vruttakose says, “Personally I would compare the pain and anguish of the poet with the one of Loutre Mont (the founder of Surrealism) in his lyric Mald-Aurore. The difference is that Seshendra’s protest is not made in the void. He walks firmly on the soil. At times we observe in his poem a Biblical and Prophetic tone which attracts us.” Contemporary Progressive Poetry in Telugu, under the leadership of Sri Sri, has been replaced by Seshendra’s traditional wisdom, redefining the nature of contemporary man as a social being. The poet as humanist exhorts the masses to wake from slumber and march on the path to glory:

“Come, my people, take up your ploughs. Come with your women, your children, come out of your hearths and homes, from prisons of your schools and offices, your academies and assemblies. Come, let us see centuries blown off in the winds of time.

Come, walk with me through the villages, towns and cities. Flow like floods, roar like floods, through the streets and highways of our nation.”

In Kaala Rekha, besides a score of critical essays on the traditional modern poetry, Seshendra shows remarkable insight into the genre of Ghazal in Urdu poetry in five essays on the subject. He calls Ghazal an art of magnetism, a fire, a culture. His friendship with Faiz Ahmed Faiz gives personal touch to the essays. Seshendra sees in Ghazal poetry the heights of love poetry in observing that even though Islam does not accept idol worship, the Ghazal poets have ushered in a tradition of idolizing the beloved. He calls the Sanskrit metre Anushtup, an Urdu Shait and maintains that the number of Ghazals in Valmiki’s poetry cannot be seen anywhere else. He also sees closeness of Vemana’s Telugu metre Aataveladi and the Ghazal.

As evident in his brilliant interpretation of Sundarakanda in Shodasi Ramayana, Seshendra as an Indian critic has firm grasp of the Indian mythology. Elsewhere in his critical essays too he has sounded the depths of both the Indian and Western lore, in a comparative perspective. In his long letter of July 18, 1984 to me, Seshendra analyzes Jessie Weston’s From Ritual to Romance (used by T. S. Eliot in writing The Waste Land). While admiring Weston’s book as “a monument of quest and scholarship….that captures the original source or sources of the Grail Legend now found embedded in Christian liturgy,” with his in-depth knowledge of Ramayana and Mahabharata as well as the Indian folklore, Seshendra corrects the Western critic, suggesting that she should have taken the Rishyasringa version of the Ramayana instead of the one of Mahabharata. He maintains that Weston should have taken into account the fertility ritual in Ramayana.

Seshendra’s treatise Kavisena Manifesto deals with an ambitious literary movement to give new directions to the writings of the new generation poets. The basic aim of the movement is to inculcate literary consciousness in the intelligentsia in the present day climate of social consciousness related to the causes of political and economic conditions. In Kavisena Manifesto the poet-critic synthesizes the traditional Indian poetics and modern European theories such as the Greek, Roman and Marxist. As Seshendra says in his letter of June 12, 1979 to me, “At the physical level these theories are riddled with vulgarized antagonisms all of which are only accretions of the ignorance of blind folks in politics and literature. But the visionary mind always revels in discovering the integrity of the whole in life and cognition of life.”

Modern Indian literature in English translation is gaining currency in the university departments, having been included in M. A. (English) courses. Seshendra’s works have been prescribed for study in such courses, several of them being translated into English, French, German and Greek besides many Indian languages including Hindi, Urdu, Bengali and Kannada.

With titles conferred on him, like “Navakavita Pitamaha,” “Raashtrendu,” etc., Seshendra participated in a score of Kavi Sammelans at the state and national levels. He lectured widely in India and abroad including Greece, West Germany, Mauritius and Kenya on Indian literature and tradition. He also lectured on the subjects at several Indian universities including Rajasthan, Nagpur, Hyderabad, Tirupati, Anantapur and Visakhapatnam besides India International Centre, New Delhi, Telugu Academy, Hyderabad and Kalidasa Academy, Ujjain. The honours bestowed on Seshendra were climaxed by the Central Sahitya Academy Award and Honrary D.Litt by the Telugu University in Hyderabad. No wonder he was nominated to the Nobel Prize in Literature.

-Prof. D. Ramakrishna
( Kakatiya University : Warangal : India )

This is his second collection of prose poetry. To my mind after Ruthu Ghosha ( Which has class consciousness at its heart) this is symbolism at its best . That is the reason why it immediately attracted the attention of Stalwart like Sri. Avantsa Somasundar Ji.. Several prominent critics have recognized the prominence of this work during those days. We are in the process of gathering those articles which form a scholarly body of literary criticism.