• Sivanandalahari Sanskrit - free
 • A small request. Just a few seconds. Click any button here to share your Telugu eBook store Kinige.com with your friends & family. Thank you.
  • fb
  • Share on Google+
  • Pin it!
  Ebook Hide Help
 • शिवानन्दलहरी - संस्कृत (free)

  Sivanandalahari Sanskrit - free

  Pages: 248
  Language: Sanskrit
  Rating
  5 Star Rating: Recommended
  5 Star Rating: Recommended
  5 Star Rating: Recommended
  5 Star Rating: Recommended
  5 Star Rating: Recommended
  '5/5' From 1 votes.
  0 Star Rating: Recommended
  0 Star Rating: Recommended
  0 Star Rating: Recommended
  0 Star Rating: Recommended
  0 Star Rating: Recommended
  '0/5' From 0 premium votes.
Description


प्रलोभायेराहरणपरतन्त्रो धनिगृहे
प्रवेशोयुक्तस्सन भ्रमति बहुधा तस्करपते! ।
इमं चेतश्चोरं कथमिह सहे शङ्कर! विभो!
तवाधीनं कृत्वा मयि निरपराधे कुरु कृपाम् ।।

***


करलग्नमृगः करीन्द्रभङ्गो
घनशार्दूलविखण्डनोऽस्तजन्तुः ।
गिरिशो विशदाकृतिश्च चेतः
कुहरे पञ्चमुखोऽस्ति मे कुतो भीः ।।