• Praudha Vyakarana Vyakhyanusilanamu 2 - free
 • A small request. Just a few seconds. Click any button here to share your Telugu eBook store Kinige.com with your friends & family. Thank you.
  • fb
  • Share on Google+
  • Pin it!
 • ప్రౌఢ వ్యాకరణ వ్యాఖ్యానుశీలనము - 2 (free)

  Praudha Vyakarana Vyakhyanusilanamu 2 - free

  Publisher: Mohan Publications

  Pages: 628
  Language: Telugu
  Rating
  3.50 Star Rating: Recommended
  3.50 Star Rating: Recommended
  3.50 Star Rating: Recommended
  3.50 Star Rating: Recommended
  3.50 Star Rating: Recommended
  '3.50/5' From 2 votes.
  0 Star Rating: Recommended
  0 Star Rating: Recommended
  0 Star Rating: Recommended
  0 Star Rating: Recommended
  0 Star Rating: Recommended
  '0/5' From 0 premium votes.
Description

ఇయ్యది వ్యాఖ్యానముగా వ్రాయఁదలపెట్టినది గాదు. కావున మూలగ్రంథము నందలిసూత్రక్రమము యథాతథముగా ననుసరింపలేదు. తోఁచినమేరకు సందర్భ సామ్యము ననుసరించి యాయైులక్షణముల నాయాపరిచ్ఛేదములందుఁ గలుపుట జరిగినది. ఈ ప్రౌఢ వ్యాకరణం రెండవ భాగములో కారకపరిచ్ఛేదము, సమాసపరిచ్ఛేదము, తద్దితపరిచ్ఛేదము, క్రియాపరిచ్ఛేదము, కృదంతపరిచ్ఛేదము, వాక్యపరిచ్ఛేదములు వివరింపబడినవి.