• PanchaSayakam
 • Ebook Hide Help
  ₹ 30 for 30 days
  ₹ 106.8
  118.8
  10.1% discount
  • fb
  • Share on Google+
  • Pin it!
 • పంచసాయకం

  PanchaSayakam

  Publisher: Mohan Publications

  Pages: 128
  Language: Telugu
  Rating
  1.67 Star Rating: Recommended
  1.67 Star Rating: Recommended
  1.67 Star Rating: Recommended
  1.67 Star Rating: Recommended
  1.67 Star Rating: Recommended
  '1.67/5' From 3 votes.
  0 Star Rating: Recommended
  0 Star Rating: Recommended
  0 Star Rating: Recommended
  0 Star Rating: Recommended
  0 Star Rating: Recommended
  '0/5' From 0 premium votes.
Description

ప„ద్మిని చతుర్దœశి, „పూర్ణిమ, „పంచమి, విది†య తిధుల…లో రతికి ఇష్టపడును. దశ‰మి, షష్ఠి, అష్టమి, ‹„సప్తమి తిధుల…లో చిత్రిణి ప్రస„‹న్నురాŒలగును. ఏకాదశి, త్ర†యోదశి, ‹సప్తమి, చతుర్దœశి తిధుల…లో ‰శంఖిని „ప్రస‹న్నురాలగును. అమావాస్య, ‡పాడ్యమి, తదియ, నవమి, ద్వాదశి తిధుల…లో ‚హస్తినీ జాతి స్త్ర్రీ ‹సురతమునకు ఇష్టపడును.

తిధి - జాతి వి‰శేషములు ‹స్త్రీ ‹సంభోగమునకు ఒక›ప్పుడు ఉ„పయోగించును. ఆమె రజోదర్శనమునకు, చంద్ర కళ›ˆలకు „పూర్తి ‹సంబంధము గలదు.

సామాన్యముగా చంద్రక›ˆళా ప్రభావము స్త్ర్రీ అంగ, ప్ర„త్యంగముల „పైన, ‹సమయ, స్థానములపైన ఉండును. ‰శుక్ల పక్షమున తిధి క్ర›మముగా కామభావము స్త్రీ శ‰రీరము నందు అంగ విశేషముల„పై ఆధారపడి ఉండును. పాడ్యమి-ƒబొటన వ్రేలు, విది†య-‡పాదములు, తదియ - ƒబాహువులు, చవితి - పిక్కలు, „పంచమి - నాŒభి, షష్ఠి“ - వక్షఃస్థలము, ‹„సప్తమి- నడుము, అష్ట“మి-కంఠ”ము, నవమి -మెడ, దశ‰మి - పె„దవులు, ఏకాదశి - నేత్రములు, ద్వాదశి - చెవులు, త్ర†యోదశి - శిరస్సుž, పూర్ణిమ రోజున ‰శేష భాగమునందు మన్మధుడు నివాసŒ‹ముండును. కృష్ణ „పక్షమున శిరోƒభాగము నుండి కాలిƒబొటన వ్రేలి వరకు ఉండును. „ప్రత్యేక› తిధుల…లో ఇచ్చట నచ్చట …లేడను ‹సందే‚హము ఉండదు.

Preview download free pdf of this Telugu book is available at PanchaSayakam