• Naa Desam Naa Prajalu
  • fb
  • Share on Google+
  • Pin it!
 • నా దేశం - నా ప్రజలు (ఆధునిక మహాభారతంలో ప్రజా పర్వము)

  Naa Desam Naa Prajalu

  Pages: 106
  Language: Telugu, English
  Rating
  3.87 Star Rating: Recommended
  3.87 Star Rating: Recommended
  3.87 Star Rating: Recommended
  3.87 Star Rating: Recommended
  3.87 Star Rating: Recommended
  '3.87/5' From 15 votes.
  4.20 Star Rating: Recommended
  4.20 Star Rating: Recommended
  4.20 Star Rating: Recommended
  4.20 Star Rating: Recommended
  4.20 Star Rating: Recommended
  '4.20/5' From 5 premium votes.
Description

నా దేశం - నా ప్రజలు

ఆధునిక ఇతిహాసం
(ఆధునిక మహాభారతంలో ప్రజా పర్వము)

My Country-My People(Modern Indian Epic),Na Desham-Na Prajalu(Adhunika Itihasam) is Seshendra Sharma's Magnum Opus. This has placed modern Indian poetry on the world map of literature. This was nominated for Nobel Prize in 2004. This Long poem has been translated into several Indian and western languages.

* * *

నేను ఝంఝామారుతాన్ని - నేను వచ్చాను. అశాంతిని పంచి పెట్టడానికి, అరుస్తున్నాను ఆర్తిని తరిమేద్దామని; రండి నాతో, నా ప్రజలారా! రండి నాతో, నా ప్రజలారా! రండి... నాతో రావాలంటే సొంతం కోల్పోవాలి’ నీ కంఠంలోనించి నీ సొంత పాట పీకెయ్యాలి. అడుగడుగునా ప్రజల పాటల పిడుగులు కురిపించాలి ఆకాశం ఉరిమినట్లు... నీ యుద్ధాగ్నులు నీ దేశపు యుద్ధాగ్నుల్లో కలపాలి, నీ పిడెకెడుబ్రతుక్కి ఎంత ప్రేమ కావాలి?

పీడితప్రజలకే ఈ భూమి సంక్రమిస్తుంది! రండి, పాతిపెట్టిన ఉషస్సును బయటకి తీద్దాం, ఉషస్సు ఉషస్సు అంటూ పరుగిడుదాం పదండి రండి నా ప్రజలారా! మీ నాగళ్ళు భుజాన వేసుకురండి, మీ భార్యల్ని మీ పిల్లల్నీ అందర్నీ తీసుకురండి. ఇళ్ళలోనించి వాకిళ్ళలోనించి స్కూళ్ళలోనించి ఆఫీసులనించి అసెంబ్లీలనించి అకాడమీలనించి రండి - కాలపు గాలి దుమారంలో శతాబ్దాలెగిరిపోతున్నాయి చూద్దాం పడండి.....

* * *

"My dearest Seshen!
An epic, a long poem (which Edgar Allen Poe called a contradiction in terms)., but who am I to say No to a poem which chooses to assume the strangest of garbs in one of the finest minds.
So, so be it. Let me accept your OEUVRE as an epic.
But why call it modern? it is timeless.
Why call it Indian? It is spaceless.

- Sri Sri

* * *

"It was not only Tagore and Gandhi who crossed the frontiers of their country and reached wider world and achieved universality..... Seshendra's epic poem 'My Country My People' is an evidence.... some important critics have compared this epic poem with T.S. Eliot's WASTELAND and 'L ASCENSION' by St. John Perse. Personally I would compare the pain and anguish of the poet with one of Loutremont in his lyric 'Mald Aurore'. The difference is that Seshendra's protest is not made in the void. Seshendra walks firmly on his soil, one can find in the poet a wild whirlwind which attains incredible oratorial heights, creating terrific images... whirling within him in is the idea of strength of the life that is fighting the dark powers which want to take away its freedom and bread... at times we observe in the poem a biblical and Prophetic tone that attracts us.

- NIKHEPHOROS VRETAKKOS

Preview download free pdf of this Telugu, English book is available at Naa Desam Naa Prajalu
Comment(s) ...

How to download my e book?

Please change download format

MY COUNTRY – MY PEOPLE
Modern Indian Epic
This important epic by one the great modern poets of India is written by a civilisation not by one man. This masterpiece brings Seshendra into prominence as one of the outstanding poets of this century. For writing this epic Seshendra has simplified his diction to reach his people and to record the impact of an age on the third world. This is the most memorable poems of our times; in its marathon stride the epic sweeps over the drama of the Third world civilisation. The reader will return to this book again and again, he will also find the wound inflicted on him by his adversaries for his genius, wanting to rout him out of his livelihood for being distinguished.

A wealth of Poetic Heights
My Country – My People is a wealth of poetic heights gathered together in the enormity of epic style , it is the modern form of epic . It is the Indian Epic which becomes the Epic of the entire Mankind touching the peaks of Modern Age. The seeds of the epic are in the womb of Yajurveda which are infact the seeds of Indian Consciousness. Heinrich Zimmer, the German Philosopher, called “Thaitthariya Upanishad ‘the Cosmic Communist Manifesto. It is the essence of this Manifesto that flows as the under – current in My country – My People.
- Ali Sardar Jafri , Urdu Poet

It was not only Tagore and Gandhi who crossed the frontiers of their country and reached the wider world and achieved universality...... Seshendra's epic poem 'My country My People' is evidence..... some important critics have compared this epic poem with T.S.Eliot's WASTELAND and 'L' ASCENSION' by St. John Perse. Personally I would compare the pain and anguish of the poet with one of Loutremont in his lyric 'Mald Aurore'. The difference is that Seshendra's protest is not made in the void. Seshendra walks firmly on his soil, one can find in the poet a wild whirlwind which attains incredible oratorial heights, creating terrific images... whirling within him is the idea of strength of life that is fighting the dark powers which want to take away its freedom and bread.... at times we observe in the poem a biblical and Prophetic tone that attracts us.
NIKHEPHOROS VRETAKKOS (Greet Poet)
Dearest Seshen!
An epic, a long poem (Which Edgar Allen Poe called a contradiction in terms). But who am I to say No to a poem which chooses to assume the strangest of garbs in one of the finest of minds. So, so be it. Let me accept your OEUVRE as an epic. But why call it modern? it is timeless. Why call it Indian? It is spaceless.

SRI SRI Indian poet

I want this book one copie pls contact this number 6304823794

నా దేశం-నా ప్రజలు ( ఆధునిక ఇతిహాసం )
ఆధునిక మహాభారతం లో మొదటి చాప్టర్ , ప్రజా పర్వం గా చేర్చారు

నా దేశం నా ప్రజలు
అనే
ఆధునిక
మహాభారతము
(నా దేశం – నా ప్రజలు, మండే సూర్యుడు, గొర్రిల్లా, అరుస్తున్న ఆద్మీ,

సముద్రం నా పేరు, నీరై పారిపోయింది, ప్రేమ లేఖలు, శేషజ్యోత్స్న)

***

ముఖ్య వివరణ

ఆధునిక మహాభారతం 1970 – 1986 మధ్యకాలంలో ప్రచురించిన శేషేంద్ర వచన కవితా సంకలనాల సమాహారం. 1984లో అప్పటి వరకు వెలువడ్డ కవితా సంకలనాలను పర్వాలుగా రూపొందించారు. ఆంధ్రప్రభ వారపత్రికలో ఈ వివరణతో సహా ఆధునిక మహాభారతం ధారావాహికంగా వెలువడింది. 1984 – 86 వరకు ఆంధ్రజ్యోతి సచిత్ర వారపత్రికలో శేషేంద్ర జాలం శీర్షికన చిన్న కవితలు వెలువడ్డాయి. వీటికి అరుస్తున్న ఆద్మీగా పేరుపెట్టారు. ఆధునిక మహాభారతంలో ఆద్మీ పర్వంగా చేర్చారు. శేషేంద్ర ఆధునిక మహాభారతం వ్యాస విరచిత భారతానికి ఏ సంబంధం లేదు. శేషేంద్ర మాటల్లోనే ఆధునిక మహాభారతం అంటే నేటి మన భారతదేశం. ఫలితంగా శేషజ్యోత్స్న జ్యోత్స్నపర్వంగా, నా దేశం నా ప్రజలు ప్రజా పర్వంగా, మండే సూర్యుడు సూర్యపర్వంగా, గొరిల్లా పశు పర్వంగా, నీరై పారిపోయింది ప్రవాహాపర్వంగా, సముద్రం నా పేరు సముద్రపర్వంగా, ఇందులో రూపొందాయి.

***
నాన్న ఇఛ్చిన ఈ వివరణ చూడండి

అవతారిక

"ఇది నా కావ్య సంకలనం కాదు ఇది నా కావ్యం నా సంపూర్ణ కావ్యం. కవి అనేక కావ్యాలు రాయడు. కవి ఒకే మనిషి – ప్రవహిస్తున్న ఒకే జీవితం జీవిస్తాడు అలాగే ఒకే కావ్యం రాస్తాడు... జీవితం ఒక యాత్ర; యాత్ర అనేక మజిలీల ప్రయాణం. దీని అర్థాంతరమే, కవి కావ్యయాత్ర అనేక కృతుల సాముదాయిక స్వరూపం. అంటే ఒక కవి తన జీవితంలో ఒకే కావ్యం రాస్తాడు అయితే దాన్ని అప్పుడప్పుడూ క్రమక్రమంగా రాస్తూ ఉంటాడు. అలా రాయబడే ఒక్కో కృతి నిజంగా పూర్ణకృతి కోసం పుట్టే ఒక్కో పర్వం. కావ్యయాత్ర అంతిమ చరణంలో అన్ని పర్వాలూ కలిసి ఒక్క కావ్యం మాత్రమే అవుతుంది.
కనుక నేను నా జీవితంలో అనేక కావ్యాలు వ్రాయలేదు. రాశింది ఒకే కావ్యం. దాని పేరు నా దేశం నా ప్రజలు దాని వర్తమాన నామాంతరం ఆధునిక మహాభారతము. ఆ కావ్యం యొక్క భాగాలు నా జీవితంలో అప్పుడప్పుడూ రాస్తూవచ్చాను. భిన్నభిన్న నామకరణాలతో ఆ భాగాల్ని అప్పుడప్పుడూ ప్రకటిస్తూవచ్చాను. ఆ భిన్నభిన్న నామకరణాలతో అప్పుడప్పుడూ వచ్చిన ఆ భాగాలే ఈనాడు నా ప్రజలకు సమర్పిస్తున్న సంపూర్ణ కావ్యంలో పర్వాలుగా ప్రత్యక్షమవుతున్నాయి. అవి పుట్టినప్పుడు నిజంగా చివరకు రూపొందే సమగ్రకావ్యం కోసం పుట్టిన తొలి అవయవాలే గనుక ప్రతి పర్వాంతంలో ఒక పగ ఉంది. పర్వాంతగద్య. ఈ ఆధునిక మహాభారతానికి జనవంశమనే అనుబంధ కావ్యం ఒకటి ఉంది. ఇంతటితో నా కావ్యయాత్ర ముగిసింది "

- శేషేంద్ర
---------
For other information and details
please contact me.
Saatyaki S/o Seshendra Sharma
saatyaki@gmail.com , 9441070985 , 7702964402

manavi :
prachurana andubaatuloki vachinnapudu, dayachesi thelupagalaru...
-rn

SESHENDRA: A MULTIFACETED GENIUS

In the galaxy of Indian poets and critics, the position of Seshendra as a luminary is unique. He visualizes the cross currents of tradition and modernity as perpetually interacting and moving towards the future, in new directions. As a Telugu poet and critic, he is a multifaceted genius, seminal in his thought, his writings in various genres facilitating the evolution of new modes of literary activity among the new generation writers.

As Seshendra says with all humility in the First Memorial Lecture on the Jnaan Peeth Award-winner Viswanatha Satyanarayana titled “Valmiki to Kalidasa - Ashram Kavya Yuga,” “…my guru. His blessings have been with me all my life and it is only through his blessings that I am today.” Seshendra’s interaction with Viswanatha for years is evident from the latter’s Forewords to Seshendra’s epoch-making works Shodasi Ramayana and Ritu Ghosha. The traditionalist facet of Seshendra is evident in Shodasi Ramayana. It is a new interpretation of a part of Valmiki Ramayana in terms of Kundalini Yoga. The Sundarakanda represents the quintessence of Valmiki Ramayana’s thought. The first verse of the Sundarakanda, “Tato Ravana Nithayah,” etc., has been interpreted by Seshendra as representing an attempt by Hanuman to traverse the path of the Sushumna, which is the mystic path situated between the Ida and Pingala, thereby reaching the final goal, of oneness with the Kundalini Sakti. In the chapter on Indra Paratva as opposed to Vishnu Paratva, the critic makes an original thesis: that the Ramayana closely follows the predominant position of Indra in the pantheon of gods, which is the Vedic pattern as against the supremacy of Vishnu which is the Puranic pattern. “Shodasi” is related to the Maha Mantra “Sri Vidya.” Viswanatha in his Foreword says that it is Seshendra’s commentary on Gayatri Mantra. He wonders about Seshendra’s genius in reading the Maha Mantra “Sri Vidya” with such deep significance. While maintaining that no one else has read Mahabharata and Ramayana together in the way Seshendra could do, Viswanatha says that not only Telugu people but Indians at large should be grateful to Seshendra for writing Shodasi Ramayana.

Seshendra’s interpretation of Sri Harsha’s Naishadhiyacharitham based on the story of Nala in Vyasa’s Mahabharata is another landmark in his studies in Sanskrit literature. He goes beyond Mallinatha, Srinatha and Nannaya and maintains that Naishadhiyacharitham synthesizes Mantra Sastra, Yoga Sastra and Vedanta Sastra. The work is an allegory on the journey of the soul, a discourse on Matter and Spirit.

In his Foreword to Ritu Ghosha (“CRy of Seasons”) too Viswanatha showers praise on Seshendra’s poetic genius. In this poem Seshendra renders the beauties of the seasons that determine time. His understanding of the sounds of seasons is not merely in external terms. He makes an in-depth study of the human time in different aspects in relation to the seasonal time. Viswanatha says that Seshendra’s eminence as a poet lies in his understanding of the multiple aspects of the seasons, the deep resonances between the human system and the seasonal variations. In this sense, according to Viswanatha, Seshendra’s writing is of the highest order.

One of Seshendra’s major poems, Gorilla, uses the Tantric philosophy to reinforce the poet’s views on modern life. While Shodasi Ramayana explicates the Sundarakanda as presenting the power of Kundalini, the modern epic Gorilla deals with the will traced through the pages of Vedic philosophy. As Seshendra says in his Preface, “The great power of universal creation is the vital force which forms the subject matter of contemplation for many thinkers of ancient India in the Vedic, Tantric and Darshanic systems of philosophy.” According to the poet, even in the turbulent contemporary life, the individual can summon all the superhuman energy of the primordial Apeman to destroy evil forces around. The invocation to Gorilla is significant:

“O Gorilla, arise, Gorilla! Rise from your slumber, O Creative Power sleeping in man. O Pitamaha, O Grandsire, who first saw the sun and moon, awake! Mankind is imploring helplessly for you.”

Inspired by Primordial force, the poet says:

“The ocean does not sit at anybody’s feet and bark. The voice of a storm does not know how to say yes. The mountain does not bend and salute. I may be a fistful of earth, but when I lift my pen, I have the arrogance of a nation’s flag.”

Seshendra’s message is that deriving superhuman’s energy from Primordial Nature, the individual can survive the onslaughts of contemporary life.

Another poem of Seshendra widely read in India and abroad, My Country, My People has indeed heralded a new era in the poetry of twentieth century anguish. In his Foreword to the Greek translation of the poem, the contemporary Greek poet Nikhi Phorus Vruttakose says, “Personally I would compare the pain and anguish of the poet with the one of Loutre Mont (the founder of Surrealism) in his lyric Mald-Aurore. The difference is that Seshendra’s protest is not made in the void. He walks firmly on the soil. At times we observe in his poem a Biblical and Prophetic tone which attracts us.” Contemporary Progressive Poetry in Telugu, under the leadership of Sri Sri, has been replaced by Seshendra’s traditional wisdom, redefining the nature of contemporary man as a social being. The poet as humanist exhorts the masses to wake from slumber and march on the path to glory:

“Come, my people, take up your ploughs. Come with your women, your children, come out of your hearths and homes, from prisons of your schools and offices, your academies and assemblies. Come, let us see centuries blown off in the winds of time.

Come, walk with me through the villages, towns and cities. Flow like floods, roar like floods, through the streets and highways of our nation.”

In Kaala Rekha, besides a score of critical essays on the traditional modern poetry, Seshendra shows remarkable insight into the genre of Ghazal in Urdu poetry in five essays on the subject. He calls Ghazal an art of magnetism, a fire, a culture. His friendship with Faiz Ahmed Faiz gives personal touch to the essays. Seshendra sees in Ghazal poetry the heights of love poetry in observing that even though Islam does not accept idol worship, the Ghazal poets have ushered in a tradition of idolizing the beloved. He calls the Sanskrit metre Anushtup, an Urdu Shait and maintains that the number of Ghazals in Valmiki’s poetry cannot be seen anywhere else. He also sees closeness of Vemana’s Telugu metre Aataveladi and the Ghazal.

As evident in his brilliant interpretation of Sundarakanda in Shodasi Ramayana, Seshendra as an Indian critic has firm grasp of the Indian mythology. Elsewhere in his critical essays too he has sounded the depths of both the Indian and Western lore, in a comparative perspective. In his long letter of July 18, 1984 to me, Seshendra analyzes Jessie Weston’s From Ritual to Romance (used by T. S. Eliot in writing The Waste Land). While admiring Weston’s book as “a monument of quest and scholarship….that captures the original source or sources of the Grail Legend now found embedded in Christian liturgy,” with his in-depth knowledge of Ramayana and Mahabharata as well as the Indian folklore, Seshendra corrects the Western critic, suggesting that she should have taken the Rishyasringa version of the Ramayana instead of the one of Mahabharata. He maintains that Weston should have taken into account the fertility ritual in Ramayana.

Seshendra’s treatise Kavisena Manifesto deals with an ambitious literary movement to give new directions to the writings of the new generation poets. The basic aim of the movement is to inculcate literary consciousness in the intelligentsia in the present day climate of social consciousness related to the causes of political and economic conditions. In Kavisena Manifesto the poet-critic synthesizes the traditional Indian poetics and modern European theories such as the Greek, Roman and Marxist. As Seshendra says in his letter of June 12, 1979 to me, “At the physical level these theories are riddled with vulgarized antagonisms all of which are only accretions of the ignorance of blind folks in politics and literature. But the visionary mind always revels in discovering the integrity of the whole in life and cognition of life.”

Modern Indian literature in English translation is gaining currency in the university departments, having been included in M. A. (English) courses. Seshendra’s works have been prescribed for study in such courses, several of them being translated into English, French, German and Greek besides many Indian languages including Hindi, Urdu, Bengali and Kannada.

With titles conferred on him, like “Navakavita Pitamaha,” “Raashtrendu,” etc., Seshendra participated in a score of Kavi Sammelans at the state and national levels. He lectured widely in India and abroad including Greece, West Germany, Mauritius and Kenya on Indian literature and tradition. He also lectured on the subjects at several Indian universities including Rajasthan, Nagpur, Hyderabad, Tirupati, Anantapur and Visakhapatnam besides India International Centre, New Delhi, Telugu Academy, Hyderabad and Kalidasa Academy, Ujjain. The honours bestowed on Seshendra were climaxed by the Central Sahitya Academy Award and Honrary D.Litt by the Telugu University in Hyderabad. No wonder he was nominated to the Nobel Prize in Literature.

-Prof. D. Ramakrishna
( Kakatiya University : Warangal : India )

Seshendra Visionary poet of the millennium
http://seshendrasharma.weebly.com
October 20th,1927 - May 30th ,2007
Parents: G.Subrahmanyam (Father) , Ammayamma (Mother)
Siblings: Anasuya,Devasena (Sisters),Rajasekharam(Younger brother)
Wife: Mrs.Janaki Sharma
Children: Vasundhara , Revathi (Daughters),Vanamaali , Saatyaki (Sons)

Seshendra Sharma better known as Seshendra is a colossus of Modern Indian poetry. His literature is a unique blend of the best of poetry and poetics. This site presents essence of the millennium in a powerful poetic style.

Dear Friends! Greetings
This is his Magnum Opus in his complete corpus of poetry. This is Author / my father's conviction too.
Please dicsuss about the book among poetry / literary circles and help spread of this book among poetry lovers the world over.
Warm Regards