Comment(s) ...

Disappointed. Story is very very good, but story telling is pathetic. Did not find any emotional sequences, hair raising suspense sequences, intelligent moves by the hero character, hero elevation sequences, friendship elevation sequences. The title raised some curiosity so bought and read this but disappointed.

Pls read veera bhadra reddy of Madhu Babu and you will find all the above elements.

ఆసక్తికరంగా మొదలైన " మనీ అండ్ బుల్లెట్స్ " నవల చదవడం మొదలుపెట్టిన నాకు మధ్యలో ఆపడం సాధ్యం కాలేదు. ఉత్సుకత రేకెత్తించేలా చదివించే గుణం రచయిత స్వంతం. అడపా చిరంజీవి నవలల్లో కనిపించే వేగం వూహకందదు. కళ్ళు అక్షరాల వెంట పరుగులు తీస్తూనే ఉంటాయి. ఎప్పుడు ఆపుతామో మనకే తెలియదు. ఆపాలని తెలిసేసరికి నవల చదవడం పూర్తవుతుంది. అది రచయిత వేగం. అందుకే చిరంజీవి రచనలు అన్నీ చదవాలనిపిస్తుంది. నవల ప్రారంభంలోనే సెంట్రల్ ఐడియాను కూడా చూచాయగా చెప్పినప్పటికీ ఎక్కడా పట్టు సడలకుండా, సస్పెన్స్ వీడకుండా పాఠకులకు ఉత్కంఠ కలిగించే విధంగా రాయడం అడపా చిరంజీవి స్టైల్. మనీ అండ్ బుల్లెట్స్ చిట్టచివరి వరకు అసలేం జరుగుతుందో తెలియకుండా ఉర్రూతలూగించిన నవల .
విజయార్కె

It was amazing, I felt like I’m traveling with him all the way.

Asatyaala book, Modi is a great leader and PM. This author is a wastefellow

Is this book available for rent?

ఈ రోజే పులి మీద పుట్ర నవల చదివేశాను. చాలా చాలా బావుంది. నవలలో నచ్చిన పాయింట్స్ రాయాలంటే చాలా రాయాలి. ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే సింప్లీ సూపర్బ్.చదువుతున్నంత సేపు ఓ జానపద సినిమా చూస్తున్న పీలింగ్ కలిగింది.ఆయన రాసిన మిగతా నవలను కూడా చదవాలని డిసైడ్ చేసుకున్నాను. thank you chirnajivigaru and all the best.

Good and interesting read.
But too short - only 48 pages.
The writer should start writing longer stories.
All the best

￰ఒట్టేసి చెబుతున్నా,
మీకు ఎంత మాత్రం ఆ తరం రచయితల శైలి తెలిసినా,మీరు నూరుశాతం ఇష్టపడే పుస్తకం ఇదని ..
మహానుభావుడు శ్రీరమణ గారి అద్భుత సృష్టి ఇది..

అమ్మా, మీరు సీతారాములు ధర్మం నిలుపుటకు పడిన కష్టాన్ని గుర్తించలేదు. ఇలాంటి విషవ్రుక్షం తో మీరు రాముని చెడ్డ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు. కానీ తగరు కొండ ను ఢీకొట్టాలనుకుంటే కొండకేం నష్టం కలుగును. మన జీవితాలు ఎంత. మహా అయితే 100 సంవత్సరాలు.మనం ఉన్నంతకాలం వీలైతే మన తరవాత తరానికి మంచి అందించాలి. అంతేగాని ఇలా కల్పితాలు చేస్తే మంచి ని గ్రహించలేక తర్వాతి తరాలు నరరూప రాక్షసులయ్యే ప్రమాదం ఉంది. జీవితం అనే పరీక్ష లో సఫలీక్రుతులవడానికి ఇతిహాసాలు మనకి సిలబస్. దయచేసి ఆ ఇతిహాసాలను తప్పుదారిన పట్టించకండి. సీతారాముల పవిత్ర బంధము పై ఎంతోమంది ఆధారపడి ఉన్నారు వీలైతే మీ రాతలతో ఆ బంధాన్ని గట్టి పరచండి.కానీ ఇలా ధర్మానికి కాపాడుట కొరకు వారు పడిన కష్టాన్ని విషవ్రుక్షంతో పోలిస్తే అధర్మం మహా వ్రుక్షమై మన తరవాత తరాన్ని నాశనం చేస్తుంది. జై సీతారామ.

nice one.., all about a dream, the story flows.. its like fantasy story

very intresting novel.. read many times, yet not at all boring.. such a great novel recent times

Sir, great book. One of its kind. Much appreciated!

Visionary Poet of the Millennium
An Indian poet Prophet
Seshendra Sharma
October 20th, 1927 - May 30th, 2007
http://seshendrasharma.weebly.com/
https://www.facebook.com/GunturuSeshendraSharma/
eBooks : http://kinige.com/author/Gunturu Seshendra Sharma
Seshendra Sharma is one of the most outstanding minds of modern Asia. He is the foremost of the Telugu poets today who has turned poetry to the gigantic strides of human history and embellished literature with the thrills and triumphs of the 20th century. A revolutionary poet who spurned the pedestrian and pedantic poetry equally, a brilliant critic and a scholar of Sanskrit, this versatile poet has breathed a new vision of modernity to his vernacular. Such minds place Telugu on the world map of intellectualism. Readers conversant with names like Paul Valery, Gauguin, and Dag Hammarskjold will have to add the name of Seshendra Sharma the writer from India to that dynasty of intellectuals.

Rivers and poets
Are veins and arteries
Of a country.
Rivers flow like poems
For animals, for birds
And for human beings-
The dreams that rivers dream
Bear fruit in the fields
The dreams that poets dream
Bear fruit in the people-
* * * * * *
The sunshine of my thought fell on the word
And its long shadow fell upon the century
Sun was playing with the early morning flowers
Time was frightened at the sight of the martyr-
- Seshendra Sharma
B.A: Andhra Christian College: Guntur: A.P: India
LLB: Madras University: Madras
Deputy Municipal Commissioner (37 Years)
Dept of Municipal Administration, Government of Andhra Pradesh
Parents: G.Subrahmanyam (Father) , Ammayamma (Mother)
Siblings: Anasuya,Devasena (Sisters),Rajasekharam(Younger brother)
Wife: Mrs.Janaki Sharma
Children: Vasundhara , Revathi (Daughters),
Vanamaali , Saatyaki (Sons)

Seshendra Sharma better known as Seshendra is
a colossus of Modern Indian poetry.
His literature is a unique blend of the best of poetry and poetics.
Diversity and depth of his literary interests and his works
are perhaps hitherto unknown in Indian literature.
From poetry to poetics, from Mantra Sastra to Marxist Politics his writings bear an unnerving pprint of his rare genius.
His scholar ship and command over Sanskrit , English and Telugu Languages has facilitated his emergence as a towering personality of comparative literature in the 20th century world literature.
T.S.Eliot , Archbald Macleish and Seshendra Sharma are trinity of world poetry and Poetics.
His sense of dedication to the genre of art he chooses to express himself and
the determination to reach the depths of subject he undertakes to explore
place him in the galaxy of world poets / world intellectuals.
Seshendra’s eBooks : http://kinige.com/author/Gunturu Seshendra Sharma
Seshendra Sharma’s Writings Copyright © Saatyaki S/o Seshendra Sharma
Contact : saatyaki@gmail.com 919441070985 917702964402

दार्शरिनिक और िविद्वार्नि किवि एविं कार्व्य शार्स्त्रज
शेषेद्र शमार्र
20 अकूबर 1927 – 30 मई 2007
मार्तार् िपितार् : अम्मार्यम्मार्, जी. सुब्रह्मण्यम
भार्ई बहनि : अनिसूयार्, देविसेनिार्, रार्जशेखरम
धर्मरपिि त्नि : श्रीमती जार्निकी शमार्र
संतार्नि : विसुंधर्रार्, रेविती (पिुित्रियार्ँ)
विनिमार्ली सार्त्यिक (पिुत्रि)
बी.ए : आन्ध्रार् िक्रिस्टि स्टियनि कार्लेज गुंटिूर आं.प.
एल.एल.बी : मद्रार्स िविश्वििविद्यार्लय, मद्रार्स
निौकरी : िडिप्यूटिी मुिनििसपिल कमीशनिर (37 विषर)
मुिनििसपिल अि ड्मिनिस्टिरेशनि िविभार्ग, आं.प.
***
शेषेद्र निार्म से ख्यार्त शेषेद्र शमार्र आधर्ुिनिक भार्रतीय किवितार् क्षेत्रि मे एक अनिूठे िशखर
है। आपिकार् सार्िहत्य किवितार् और कार्व्यशार्स्त्र कार् सविरश्रेष्ठ संगम है। िवििविधर्तार् और
गहरार्ई मे आपिकार् दृष्टिष्टिकोण और आपिकार् सार्िहत्य भार्रतीय सार्िहत्य जगत मे आज
तक अपििरिचित है। किवितार् से कार्व्यशार्स्त्र तक, मंत्रिशार्स्त्र से मार्क्सरविार्द तक आपिकी
रचिनिार्एँ एक अनिोखी पितभार् के सार्क्षी है। संस्कृत, तेलुगु औऱ अंग्रेजी भार्षार्ओं मे
आपिकी गहनि िविद्वत्तार् निे आपिको बीसविीं सदी के तुलनिार्त्मक सार्िहत्य मे िशखर समार्नि
सार्िहत्यकार्र के रूपि मे पितिष्ठत िकयार् है। टिी.एस. इलिलयटि, आचिरबार्ल्डि मेक्लीश और
शेषेन्द्र िविश्वि सार्िहत्य और कार्व्यशार्स्त्र के ित्रिमूितर है। अपिनिी चिुनिी हुई सार्िहत्य िविधर्ार् के
पित आपिकी िनिष्ठार् और लेखनि मे िविषय की गहरार्इलयों तक पिहुंचिनिे की लगनि निे शेषेद्र
को िविश्वि किविगण और बुिद्धि जीिवियों के पििरविार्र कार् सदस्य बनिार्यार् है।

నమస్కారం!
కినిగెలో లభించే మీ వైజ్ఞానిక పుస్తకాలన్నీ కొన్నాను గుళిక రసాయనం తో సహ. నేను మొదటగా చదివిన 'నిత్యజీవితంలో రసాయన శాస్త్రం' దగ్గర నుంచి ఓ సందేశాన్ని పంపాలని అనుకుంటూవున్నాను. మీ తెలుగు అనువాద పదాలు గొప్పగా ఉన్నాయి. ఆంధ్రభాష పరిపుష్టిని తెలియజేస్తున్నవి. కాని, ఇదివరకే అనువదింపబడిన పదాలను మళ్ళీ అనువదించడం వల్ల చదువరులకు కొంత గందరగోళం ఏర్పడుతోంది. ఉదాహరణకు Atom - పరమాణువు; Molecule - అణువు; Particle - కణము. అని ఆంధ్ర, తెలంగాణ తెలుగు మాధ్యపు భౌతిక,రసాయన శాస్త్ర (తెలుగు అకాడమి) పుస్తకాలలో ఉంటుంది. దాన్ని అనుసరించి పత్రికలు, పాఠ్యేతర వైజ్ఞానిక పుస్తకాలు అలాగే అనువదిస్తాయి. మీరు అణువు అన్న చోట మాకు molecule, పరమాణువు అన్న చోట atom స్పురణకు వస్తుంది. ఆ పదాలు వచ్చినప్పుడల్లా 'ఇది అదికాదు' 'అది ఇదికాదు' అని ఇప్పటికే మనస్సులో ముద్రితమైన నిర్వచానికి జోడించుకోవాల్సివస్తోంది. కాంతి సంవత్సరాన్ని జోతిర్ వర్షమన్నా, ఉష్ణోగ్రతని తాపోగ్రత అన్నా కొంత తెలుగు వచ్చినవారికి పెద్ద సమస్య లేదు కాని.molecule ని atom అనుకోవాలి, atom ని particle అనుకోవాలి అని నిరంతరం అనుకుంటూ చదవడం వల్ల కొంత తికమక ఏర్పడుతోంది. మీ అనువాదం తెలుగు అకాడమీ అనువాదం కన్నా మరింత అర్థవంతమైనది సమగ్రమైనదే కావచ్చుకాని ఇప్పటికే పాఠ్యపుస్తకాలకు ఎక్కిన పదాలను అలాగే వాడేయడమే పాఠకునికి సౌఖర్యమని నా అభిప్రాయం. ధన్యవాదాలు.

నాకు జానపద నవలలు అన్నా సినిమాలన్నా చాలా ఇష్టం. ఈరోజే ఈ పులిమీద పుట్ర నవల కొన్నాను. ఇప్పుడు బిజీ గా ఉన్నందున రెండు రోజుల్లో చదవడం స్టార్ట్ చేస్తాను. చిరంజీవి గారి జానపద నవలలు అన్నీ చదివేశాను . ఆయన శైలీ నాకు బాగా నచ్చుతుంది. ఆయన నవలలు చదువుతుంటే జానపద సినిమాలు చూస్తున్న ఫీలింగ్ కలుగుతుంది. జానపద సినిమాలంటే పెద్ద బడ్జెట్ సినిమాలు.నేను సినిమా డైరెక్టర్ ని ఏదో ఒకరోజు చిరంజీవి గారి జానపద నవలను సినిమాగా తీయాలనుకుంటున్నాను.

"పులి మీద పుట్ర " టైటిల్ చూస్తేనే వెంటనే చదవాలనిపించింది. మొదటిపేజీ చదవడం మొదలుపెడితే చివరిపేజీ వరకు నవల పూర్తి చేయకుండా ఉండలేము. ఈ నవల అంతగా ఆకట్టుకుంది.అడపా చిరంజీవి నవలల ప్రత్యేకత అదే. పేరుకు జానపద నవల అయినప్పటికీ ఒక సస్పెన్స్ నవల చదివితే ఎలా ఉంటుందో చిరంజీవి నవల "పులి మీద పుట్ర" ఆలా వుంది.. అడగుగునా ఊహించని మలుపులతో, ఉత్కంఠ సడలనివ్వని టెంపోతో పాఠకులను అక్షరాల వెంట పరుగులు తీయించే సత్తా వున్న రచయిత అడపా చిరంజీవి. నవరసాలను సమపాళ్లతో రచనలో చొప్పించే శైలి అతని స్వంతం.
కాలయంత్రంలో జానపదకాలంలోకి తీసుకువెళ్లారు. పిల్లలేకాదు పెద్దలూ చదవవలిసిన సమ్మోహన నవల "పులి మీద పుట్ర"
...విజయార్కె

Don't miss!
Free goodies!
Just purchased ...
Authors ...
Publishers ...
Manchi pustakam books
Comment(s) ...

Disappointed. Story is very very good, but story telling is pathetic. Did not find any emotional sequences, hair raising suspense sequences, intelligent moves by the hero character, hero elevation sequences, friendship elevation sequences. The title raised some curiosity so bought and read this but disappointed.

Pls read veera bhadra reddy of Madhu Babu and you will find all the above elements.

ఆసక్తికరంగా మొదలైన " మనీ అండ్ బుల్లెట్స్ " నవల చదవడం మొదలుపెట్టిన నాకు మధ్యలో ఆపడం సాధ్యం కాలేదు. ఉత్సుకత రేకెత్తించేలా చదివించే గుణం రచయిత స్వంతం. అడపా చిరంజీవి నవలల్లో కనిపించే వేగం వూహకందదు. కళ్ళు అక్షరాల వెంట పరుగులు తీస్తూనే ఉంటాయి. ఎప్పుడు ఆపుతామో మనకే తెలియదు. ఆపాలని తెలిసేసరికి నవల చదవడం పూర్తవుతుంది. అది రచయిత వేగం. అందుకే చిరంజీవి రచనలు అన్నీ చదవాలనిపిస్తుంది. నవల ప్ర

It was amazing, I felt like I’m traveling with him all the way.

Subscribe
Browse